VEDTÆGTER REVIDERET 15. MARTS  2023

§ 1. Klubbens navn og hjemsted:

Stk. 1: Klubbens navn er Hundeklubben i Albertslund (H.i.A.), og dens hjemsted er i Albertslund Kommune.

§ 2. Klubbens formål:

Stk. 1: Klubbens formål er at tilbyde træning af familiehunde. Alle medlemmer gives mulighed for at lære at skabe god kontakt og godt samarbejde med deres hunde. Med udgangspunkt i fællestræning og almindelig lydighedsdressur udvikles medlemmernes evne og lyst til at engagere sig, deltage i socialt samvær omkring hunde og derved få mere harmoniske og afbalancerede hunde til glæde for alle - også ikke-hundeejere i det lokale samfund.

§ 3. Medlemmer:

Stk. 1: Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål. Man skal være minimum 15 år for at melde sig ind, samt for at være hundefører under træningen. Der kan gives passivt medlemskab, hvis man ikke deltager i træningen.  Alle trænere (instruktører) er medlemmer. Aktive -, passive medlemmer og trænere har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 2: Hunde der ifølge dansk lovgivning er forbudt at eje, blandinger af disse eller sammenlignelige med disse, kan ikke gå til træning i hundeklubben. Hunde med aggressiv adfærd vil løbende blive vurderet af klubbens cheftræner. Medlemmer er personligt ansvarlige for deres hunde før, under og efter træningen eller ved klubbens øvrige arrangementer. Klubben kan ikke i den forbindelse pådrages erstatningsansvar.

Stk. 3: Indmeldelse kan ske skriftligt ved anvendelse af blanket på klubbens hjemmeside. Der tegnes ét medlemskab for hver hund. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr. Hundene skal være vaccinerede og forsikrede. Forsikringen skal omfatte eventuelle skader forvoldt i forbindelse med træning eller klubbens arrangementer. 

Stk. 4: Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens formand eller kasserer. Ved udmeldelse har et medlem ikke krav på indbetalt kontingent.

Stk. 5: Hvis et medlem er fraværende 3 træningsdage i træk uden at melde afbud, kan medlemmet miste sin plads på holdet. Pladsen kan gives til en person på ventelisten. Medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

§ 4. Kontingent:

Stk.1: Til drift af foreningens formål betales et månedligt kontingent. Kontingentet betales ved start af nye hold og betales 3 måneder forud. Betalingen skal ske senest 14 dage før holdstart. Hvis ikke betaling er foretaget rettidigt kan ens rettigheder bortfalde. 

Størrelsen af indmeldelsesgebyr samt kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 2: Trænere, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen, er kontingentfri.

§ 5. Generalforsamling: 

Stk. 1: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden og forslag fra bestyrelsen vedlægges indkaldelsen.
 
Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på mødet under punkt 5, skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Dagsorden:

Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Kassererens forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.     Fastsættelse af kontingenter samt forelæggelse af budget for det kommende år.

5.     Behandling af indkomne forslag.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7.     Valg af revisor og suppleant.

8.     Eventuelt.

§ 7. Stemmeret og afstemning:

Stk. 1: Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer og trænere. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.   Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.


Stk. 2: For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.
 
Stk. 3: Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer jfr. § 11 eller opløsning af klubben jfr. § 12.
 
Stk. 4: Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 8. Bestyrelsens ledelse:

Stk. 1: Til varetagelse af klubbens daglige ledelse og interesser vælges en bestyrelse, der består af 5 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i de lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i de ulige år. Den ene suppleant vælges i lige år, og den anden i ulige år.

 Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med 1 næstformand, 1 sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

Suppleanterne deltager i dette valg, derefter har kun de 5 bestyrelsesmedlemmer stemmeret i bestyrelsen.
  
 Stk. 3: Suppleanterne træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
 
Stk. 4: Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at evt. tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Albertslunds Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.


Stk. 5: Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger kan kun træffes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Kun bestyrelsen er berettiget og forpligtet til at optræde på H.i.A.´s vegne i alle forhold denne vedrørende. 

Stk. 6: Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig begrundet anledning hertil. Kontingentrestance eller misligholdelse af vedtagne vaccinations- og forsikringskrav vil medføre eksklusion. Bestyrelsen og cheftræneren kan i øvrigt vurdere det enkelte medlems medlemskab og kan evt. ophæve det, f.eks. ved aggressive hunde

§ 9. Regnskab og revision:

Stk. 1: Klubbens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, kan af medlemmerne afhentes på kontoret 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Klubbens revision består af 2 revisorer, som vælges på generalforsamlingen. De vælges for 2 år ad gangen således at 1 revisor er på valg i henholdsvis lige og ulige år. 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3: Klubbens midler opbevares i en bank efter bestyrelsens valg

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en dagsorden.
 
 Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 
dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling – 14 dage.

Stk. 3: Vedtagelser på ekstraordinær generalforsamling kan ske som på ordinær generalforsamling. Dog med 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved afstemning vedrørende § 11 og § 12.

§ 11. Vedtægtsændringer: 

Stk. 1: Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 12. Opløsning af klubben:

Stk. 1: Forslag til opløsning af klubben kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling hvor 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.Stk. 2: Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning om opløsning af klubben med kvalificeret flertal (3/4), uden hensyn til de fremmødtes antal.
 
 Stk. 3: I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Dyrefondet.


 Senest revideret på generalforsamlingen den 15. marts 2023.

Hold i dag

Instagram